• Call Center : 02-187-0187 , 08-6700-4000

Company Profile

 

Advance Group
กรุงเทพมหานคร, , Thailand

Phone: 02-648-3809,02-648-3881
Web Site:


 

Company Description:


กลุ่มบริษัท Advance Group เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัท Advance Group เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ดังเช่น ธุรกิจประกันชีวิต (Life Assurance), ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solution Provider), ธุรกิจการจัดจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing), ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting) ด้วยการเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรเพิ่มในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
  


Jobs by Advance Group

ผลการค้นหา: 0 งาน
จำนวนงานที่แสดงในหน้านี้: